Makedonska radio televizija – Redakcija na srpskom jeziku

Goce Delcev b.b. 1000 Skoplje

TV Javni servis Makedonije

Makedonska televizija emituje program na srpskom jeziku tri puta nedeljno u trajanju od  30 min.

Povremeno saradjujemo sa Javnim servisom RTS, uglavnom na bazi li?nih kontakata, pre svega sa programom za inostranstvo.

Biljana Todorovic Georgievska -novinar Redakcije na srpskom jeziku u okviru  MTV

mail: biljanatodorovik@yahoo.com

Naša reč

"Temišvar, Rumunija"

Štampano i internet izdanje

Naša reč je glasilo Saveza Srba u Rumuniji, koje se finansira budžetskim sredstvima Departmana za medjumetničke odnose pri Vladi Rumunije.

Saradnja je u zavisnosti od potreba naših ili medija iz Srbije. Tu smo da svima izadjemo u susret.

Naša reč se štampa na srpskom, ćiriličnim pismom

mail: nasa_rec@yahoo.com.

Glavni urednik Ljubinka Perinac Stankov. mail: ljubinkastankov@yahoo.com

Televizija OSM

Pale, Bosna i Hercegovina

Zemaljsko televizijsko emitovanje

Preduzetnik

Sarađujemo uglavnom sa produkcijama iz Srbije i emitujemo program na srpskom jeziku.

Televizija OSM

office@osmtv.com

www.osmtv.com

Matica Boke

Herceg Novi, Crna Gora

Internet portal i FB stranica
Udruženje građana

Pišemo na srpskom jeziku.

Sarađujemo sa internet portalom "Srbija na vezi"

Novinar - Željko Komnenović, Tivat (predsjednik UO Matice Boke i predsjednik Matice Boke podružnica Tivat.

www.maticaboke.org
FB Matice Boke

Samostalni srpski tjednik Novosti

Ljudevita Gaja 7, Zagreb, Hrvatska

Štampani i internet portal

Srpsko narodno vijeće - samouprava Srba u Hrvatskoj (udruga)

Pišemo na hrvatskom i srpskom jeziku (latinica i cirilica)

Sarađujemo sa Pescanik.net (međusobno prenošenje tekstova)

www.portalnovosti.com

https : //www.facebook.com/pages/Novosti/190169610177

https : //tvitter.com/Novossti

Tamara Opačić, tamara.opacic@snv.hr

Naša reč

str. Mangalia nr.29, Temišvar, Rumunija

Štampani i nedeljnik

Savez Srba u Rumuniji

Pišemo na srpskom jeziku, ćirilicom

Stalna saradnja sa Radio Beogradom - emisijom "Večeras zajedno",

povremeno sa RTS - jutarnjim programom i emisijom "Srbija na vezi"

10 stalno zaposlenih i 10 stalnih saradnika

http://savezsrba.ro/nasa-rec/home

https://www.facebook.com/NasaRecTemisvar

Dr Rajko Kornja, direktor medija Saveza Srba u Rumuniji

https://www.facebook.com/ Raico Cornea

Princip pres doo Banja luka

Na ovom sajtu nailazimo na tri srpska udruženja u Albaniji. Morača rozafa, Sveti Jovan Vladimir i Jedinstvo. Aktivan je sajt kao i udruženja ali ne previše ažuran. Uglavnom su obaveštenja vezana za obeležavanje pravoslavnih praznika na teritoriji Albanije.

http://www.identitet.al/Se/

Sveti Jovan Vladimir

Nacionalna revija - novosti na bazi internet portala. "SRBIJA - Nacionalna revija" je magazin koji izlazi na domaćem i stranom tržištu štampe, u odvojenim verzijama na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. Pod sloganom "Pronađite sebe na lepoj slici Srbije, najlepše zemlje na svetu!" Magazin se bavi turističkom ponudom Srbije, putovanjima, kulturom, baštinom, fenomenima, ljudima, gradovima, idejama... U velikom tiražu, vrhunski opremljena i dizajnirana, stižući na brojne relevantne adrese, predstavlja odličnu reklamnu platformu za kompanije koje posluju u Srbiji i čiji proizvodi i usluge čine poslovni deo otmene Srbije.

http://www.nacionalnarevija.com/

 

 

 

 

 

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Petkomerc DOO - Radio Osvit" package_sub_heading=""]Veb sajt je pod konstrukcijom. Vodi se na grad Zvornih, BiH.

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Kulturni i dokumentacionen centar Srba u Ma?arskoj" package_sub_heading=""]Kulturni i dokumentacioni centar Srba u Ma?arskoj. Objavljuje vesti o Srbima u Ma?arskoj. Vrlo ažuran sajt. Izveštava o kulturno - umetni?kim dešavanjima.

http://centar.hu/index.php/sr/

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Srpske nedeljne novine" package_sub_heading=""]Budimpešta - Izdava? i vlasnik: Samouprava Srba u Ma?arskoj.

Srpske nedeljne novine su list srpske nacionalne manjine u Ma?arskoj i zvani?no glasilo Samouprave Srba u ovoj zemlji. Nedeljnik pod ovim imenom izlazi od maja 2009. godine i nastavlja? je dvovekovne tradicije srpskog novinskog izdavaštva u Ma?arskoj. Srpske nedeljne novine se, kao i druga manjinska glasila u Ma?arskoj, finansira iz državnog budžeta, na osnovu me?unarodnih obaveza ove zemlje, odnosno odredaba zakona.

Sedište redakcije i uredništva je u Budimpešti, ali Srpske nedeljne novine imaju i mrežu novinara-saradnika u unutrašnjosti zemlje. Zahvaljujuc?i takvoj orijentaciji, informativno su pokrivena sva mesta u Ma?arskoj u kojima živi srpsko stanovništvo.

List se pretplatnicima distribuira posredstvom Ma?arske pošte, a primaoci su gotovo sva srpska domac?instva u Ma?arskoj i najzna?ajnije kulturne i državne institucije u Ma?arskoj i Srbiji.

http://www.snnovine.com/sr/index.php?page=main

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Zavod Radio Študent" package_sub_heading=""]Radio emisija na srpskom jeziku "Kontrola leta"
Emitovana na ovom radiju u Sloveniji. Radio sara?uje sa predstavnicima Srba u Sloveniji i po dogovoru emituje sadržaje na srpskom jeziku.

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Slovenija: Srpski kulturni centar Danilo Kiš" package_sub_heading=""]Internet portal Srpskog kulturnog centra "Danilo Kiš"

Srpski kulturni centar "Danilo Kiš" je neprofitno udruženje gra?ana, ustanovljeno 2009. godine (zvani?no registrovano 3.2.2010.) Sa ciljem da deutsch podstakne me?ukulturni dijalog Izme?u Slovenije i Srbije. Centar aktivno deluje na uspostavljanju novih nivoa saradnje izme?u slovena?ke i srpske kulture, na promovisanju srpskog jezika i kulture u Sloveniji i savremene slovena?ke kulture u Srbiji. Glavna misija SKCDK je da uspostavi nove veze izme?u Slovenije i Srbije i šireg regiona.
Do sada je SKCDK izveo više uspešnih projekata na podru?ju kulture, medija, socijalnog uklju?ivanja ranjivih društvenih grupa i podu?avanja koje su pomogli: Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije, Ministarstvo~~poss kulture~~HEAD=poss Republike Srbije, Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Javni fond za kulturne delatnosti Republike Slovenije, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije i Evropska komisija kroz Evropski strukturalni fond i IPA program kao i javne i privatne firme i donatori.

http://dkis.si

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Bosanska vila" package_sub_heading=""]

Srpski nacionalni ?asopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, ali je ona otvorena i drugim nacionalnim kulturama i autorima drugih nacionalnosti. Ona objavljuje književne priloge savremenih pisaca, prvenstveno iz BiH, ali i drugih autora sa podru?ja ek Jugoslavije, donosi priloge iz kulturne baštine i o njoj, radove iz oblasti društvenih nauka, pozorišta, filma, likovnih umjetnosti, stranih književnosti, prvenstveno pri?e i poeziju, obilježava godišnjice zna?ajnih doga?aja iz istorije srpskog naroda, kao i godišnjice zna?ajnih stvaralaca (srpskih i nesrpskih) objavljuje informativno-analiti?ke tekstove domac?ih i stranih autora, tretira aktuelna pitanja jezika u BiH, predstavlja nove knjige i druga pitanja iz oblasti književnosti, kulture i društvenog života.

U tretiranju navedenih pitanja, ?asopis njeguje duh otvorenosti, tolerancije, demokratske širine, duh intelektualnog dostojanstva, analiti?nosti i razuma, distanciran od pitanja tekuc?e politike, njenih promjenjljivih i prolaznih ideja i raspoloženja.

http://www.prosvjeta.com.ba/prosvjeta/bosanski/bosanska_vila.html

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Izdava?ki centar Slovo Ljubve Dooel" package_sub_heading="Skoplje"]

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Zen master production doo (Novi TV) Herceg Novi" package_sub_heading=""]

Novi TV je televizija iz Herceg Novog, vlasnik je zen master produkcija a svoj program emituju preko kablovskih operatera. Nisam našao njihov sajt, imaju stranicu na fejsbuku.

https://sr-rs.facebook.com/novitvhn/

[/ultimate_info_table]

[/vc_column]

[vc_column width="1/2"]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Informativni portal IN4S" package_sub_heading="Rimski trg 50, 81000 Podgorica, www.in4s.net"]Internet portal

Udruženje gra?ana

IN4S informativni portal objavljuje vesti na srpskom jeziku

Nema jasno definisane saradnje izuzev preuzimanja vijesti

IN4S informativni portal
Gojko Rai?evic?, urednik
Mail redakcije: In4s.redakcija@gmail.com
Mail urednika: raicevicg@yahoo.com[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Privrednik.net" package_sub_heading="Preradovi?eva 18/1, 10000 Zagreb, Hrvatska"]Internet portal

Udruženje gra?ana (Srpsko privredno društvo Privrednik)

Privrednik piše vesti na srpskom jeziku, hrvatskom jeziku. Prenosimo ?lanke brojnih medija iz Srbije

https://web.facebook.com/spd.privrednik/?ref=aymt_homepage_panel

www.privrednik.net

mail: portal@privrednik.net

Kontakt podaci urednika: Olivera Radovi?, oliveraradovic@yahoo.com[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Srpske novine: „Štajerske novice“" package_sub_heading="Maribor, Slovenija"]Internet portal

Srpsko kulturno društvo Štajerska zajednica

Pišemo na srpskom ina?e u jeziku na kojem dopisnik piše.

Sara?ujemo sa Internet serbske novine, „Naša re?“, Radio Beograd RTS

stajerske.novice@gmail.com

 www.stajerska.eu

Rade Bakra?evi?, glavni i odgovorni urednik: rade.bakracevic@stajerska.eu[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Kulturno Informativni centar Srba u RM SPONA" package_sub_heading="ul. Ankarska 31-10, 1000 Skoplje, Makedonija"]Internet portal, povremeni ?asopsi Slovo

Udruženje gra?ana

Pišemo na srpskom jeziku

Sara?ujemo sa RTS SAT, Radio Beograd, Me?unarodni radio Srbija pre gašenja

www.srbi.org.mk

kontakt@srbi.org.mk

FB Kulturno informativni centar Spona[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Radio Temišvar" package_sub_heading="STR.PESTALOZZI NR.14A Temišvar, Rumunija"]Radio – ?M + F?, kao i putem interneta

Redakcija emisije na srpskom jeziku

Javni servis Radio Rumunija
Pišemo i ?ujemo se na srpskom jeziku.
Sara?ujemo sa emisijom Ve?eras zajedno, Radio Beograd 1, mi izveštavamo o doga?ajima u zajednici Srba u Rumuniji

Zaposleni: 1 urednik i 1 reporter, saradnici (honorarno i volonterski): 5

srpski_rtm@yahoo.com

FACEBOOK: SRPSKA EMISIJA RADIO TEMISVARA

Reporter Vesna Roška
http://radiotimisoara.ro/emisije-na-srpskom-jeziku/

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Novi temišvarski vesnik" package_sub_heading="str. Mangalia nr.29, ?emišvar, Rumunija"]Tromese?nik, štampa

Savez Srba u Rumuniji
Pišemo na srpskom jeziku, ?irilicom

Stalna saradnja sa Radio Beogradom - emisijom "Ve?eras zajedno",

povremeno sa RTS - jutarnjim programom i emisijom "Srbija na vezi"
1 stalno zaposlen i 15 stalnih saradnika

http://savezsrba.ro/novi-temisvarski-vesnik/home

https://www.facebook.com/novitemisvarskivesnik

Dr Rajko Kornja, direktor medija Saveza Srba u Rumuniji

https://www.facebook.com/ Raico Cornea

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Jadovno 1941." package_sub_heading="Kralja Alfonsa XIII 49 ?, Banja Luka, Republika Srpska, BIH"]Internet portal

Udruženje gra?ana

Pišemo na srpskom jeziku, ?irili?no pismo. Jedan manji broj priloga objavljuje se na engleskom jeziku.
Sara?ujemo sa internet portalima u regiji i inostranstvu. Internet portali (me?usobna ramjena priloga):

http://srbin.info/,

http://www.intermagazin.rs/,

http://www.banija.rs/, http://ssr.org.rs/

Trojica stalno zaposlenih

www.jadovno.com

https://www.facebook.com/groups/jadovno/

https://www.facebook.com/jadovno1941/

https://twitter.com/Jadovno1941

Dušan J. Bastaši?, predsjednik udruženja Jadovno 1941.

udruzenje@jadovno.com
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Savez srpskih društava Slovenije" package_sub_heading="(????? ??????? ??????? ?????????)"]Savez srpskih društava Slovenije osnovan je 1995. godine kao krovna organizacija koja okupljala srpska društva u Sloveniji. Danas imamo 17 srpskih društava koja su ?lanovi SSDS a osnovni cilj je koordinacija delovanja društava, ?lanova Saveza sa namenom postizanja optimalnih rezultata u o?uvanju nacionalnog i kulturnog identiteta Srba u Sloveniji.

http://www.ssds.si/
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Rapsodija d.o.o. Borovo za emitovanje radijskog programa i trgovinu Radio Borovo" package_sub_heading="Radio stanica u Hrvatskoj. "]Ažuran i precizno ura?en sajt. Frekvencija na kojoj se može ?uti ovaj radio u Hrvatskoj je 100.7 fm. Na sajtu možemo nac?i i vesti o aktuelnim dešavanjima u Hrvatskoj.

http://radio-borovo.hr/
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Srpsko kulturno društvo Prosvjeta" package_sub_heading=""]Aktivni internet portal namenjen srpskoj manjini u Republici Hrvatskoj. Nudi posetiocima vesti iz regije i dijaspore, kulture, prosvete.

http://prosvjeta.net/
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Hrvatska Difuzija doo Etnos" package_sub_heading=""]Projekat radijskih emisija o položaju i problemima srpske zajednice u Republici Hrvatskoj.
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Hrvatska Klub Srba Istarske županije" package_sub_heading=""]Nezavisno javno informativno glasilo srpskog naroda. Predsednik Miloš Bajic?, adresa i telefon TEL: 052/543-581 Stankovic?eva 3 52100 Pula. Nakon detaljne pretrage nisam uspeo da do?em do njihovog veb sajta.
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Srpski demokratski forum" package_sub_heading=""]Nezavisni magazin IDENTITET je mese?ni ?asopis koji obra?uje društveno-politi?ke teme važne za razvoj civilnog i gra?anski odgovornog društva, koje štiti i razvija ljudska prava i prava pojedinca.

Posebnu važnost IDENTITET pridaje pitanjima vezanim za ja?anje identiteta i kulturne autonomije Srba u Hrvatskoj, opštoj manjinskoj problematici i izgradnji odnosa u regionu.

Ure?iva?ka koncepcija IDENTITETA se bazira na temama koje promovišu vladavinu prava, socijalnu pravdu i gra?ansku ravnopravnost – zagovarajuc?i društvo u kojem nema alibija za pojave bilo kojeg oblika diskriminacije i netolerancije.

http://www.sdf.hr/
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Radio Banska Kosa doo" package_sub_heading=""]

"Zaboravu nasuprot"ciklus informativno - obrazovnih radijskih emisija o kulturnom nasle?u baranjskih Srba u radio emisiji "Kultura petkom u dva"
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Zajedni?ko vec?e opština Vukovar" package_sub_heading=""]

Internet portal Srba opština Vukovar. Proizvodnja televizijske emisije Hronika Slavonije, Baranje i zapadnog Srema" i Novinski list "Izvor" samo su neke od aktivnosti ovog portala. Vrlo ažuran portal.

http://www.zvo.hr/
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Srpski nacionalni savjet Crne Gore" package_sub_heading=""]

Jedna od aktivnosti Saveta jeste i pokretanje portala Srpske elektronske novine.

http://www.srpskenovinecg.com/
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Jumedija Mont doo - dnevne novine Dan" package_sub_heading=""]

Informativni internet portal Crne gore. Imaju i štampano izdanje. Jedan od najtiražnijih i najprodavanijih listova u Crnoj gori. Vesti iz svih oblasti iz Crne gore i regiona. Veoma dobro ura?en internet portal.

http://www.dan.co.me/
[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style="design03" color_scheme="custom" color_bg_main="#00564d" package_heading="Glazba na kvadrat d.o.o." package_sub_heading=""]

Za usluge i turisti?ka agencija nisu dobili sredstva a internet pretragom nisam došao do njihovog maila ili web adrese.

[/ultimate_info_table]

[/vc_column]

[/vc_row]