Projek?t „Ml?di z? ml?de“ predvi?? podiz?nje nivo? informis?nj? ml?dih ljudi o svim š?ns?m? i mogu?nostim? koje im se pruž?ju ? z? koje ne zn?ju ili o tome nedovoljno zn?ju. Projek?t predvi?? pokret?nje tv emisije z? ml?de koju bi vodili i ure?iv?li ml?di ljudi ? koj? bi se direktno obr???l? ml?dim?. Pl?nir?mo ?tr?ktiv?n TV form?t ne duži od 15 minut? koji bi se emitov?o dv? put? nedeljno (premijer? i repriz?). Teme form?t? bile bi n?jr?zli?itije ?li bi sv?k? bil? usmer?n? k? ml?doj popul?ciji.

Projek?t  „ Ml?di z? ml?de“, sprovodi udruženje gr???n? Vetrenj??? iz Niš?, ? sufin?nsir? Gr?d Niš.